<>

اطلاع رسانی اعتیاد

ما بیش از این چشم بدنیا نداشتیم *******شاهد ساقی و مطرب باقی و دنیا بکام ما

اطلاع رسانی اعتیاد

ما بیش از این چشم بدنیا نداشتیم *******شاهد ساقی و مطرب باقی و دنیا بکام ما

اطلاع رسانی اعتیاد

این سایت با دغدغه اطلاع رسانی در مورد مواد مخدر و کمک به ترک اعتیاد توسط نویسنده ایجاد شده است.

فال حافظ شیرازی
فال حافظ

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

بقیه سئوالات مددیاری اعتیاد

يكشنبه, ۸ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۰۹ ب.ظ


1بهبودیارخانواده چه کسی است؟

کسی است که با تجربه ای که ازشرکت در گروه های به دست آورده وهمراه باکسب دانش علمی اعتیاد به خانواده های دارای

معتادوآشنایان وافراد مهم مرتبط با معتاد کمک می کند.

2 بهبود یار اعتیاد چه کسی است؟

1 کسی است که با استفاده دانش ومنابع علمی به سمت تغییر رفتار اعتیادی در دیگران رفته دیگران رفته و فرایند بهبودی

افراد جویا و بهبودی را تسهیل میکند.

2 بهبود یار عموما فردی است که بااستفاده از گروههای بهبودی دوازده قدمی با سایر گروههای خود یار بهبودی خویش را

بدست آورده است.

3چند نمونه از ویژگی های اعتیاد صفتی را نام ببرید ویکی را توضیح دهید؟ ؟؟

کم خواسته اند..مهمان نوازند. ..مهربانند...ایثار گرند. .

بیشتر از همه کار می کنند واز خود غفلت میکنند که تایید بگیرند با تایید بیشتر نعشه میشوند هرروزاین صفت پررنگ تر می

شود واعتماد بنفس او پایین می آید چون خودش را پایین تراز طرف مقابل می بیند و به جایی می رسد که خودش را قبول

ندارد وکنار فرد معتاد می ماند وادامه ی مسیر میدهد که او هم مثل فرد معتاد به آخر خط و عذاب می رسد.

4 چه راههایی را برای از بین بردن اعتیاد صفتی پیشنهاد می دهید؟

احساس کفایت به فرزندانمان بدهیم که تو مهمی وبه اندازه کافی خوب هستی که دچار کم خواستگی نشود واعتماد به نفس

او پایین نیاید از بوسیدن وبغل کردن استفاده می کنیم.

5منظوراز بهبود یافته چیست؟ ؟

در بهبودی از درون به بیرون ریخت است.بهبود یافته جدال نمی کند. هر لحظه به عجز خودش اعتراف میکند.تعادل دارد وبه

کسی آسیب نمی زند. مسیولیت پذیر هستند .زیر یک سقف باخانواده هم قدم باشد. جلسات راجایگزین خانواده نمی کند.

درحال مراقبه ونیایش باشد وحال خودش رامی پذیر بهبود یافته هستند

6 برای انجام یک پاسخ مناسب چه راهی را پیشنهاد میدهید؟؟

هر محرکی که در پیرامون ما وزندگی شخصی ما وارد میشود ومیل چیزی را در ما فعال می کند برای انجام یک پاسخ

مناسب ومبتنی به بهبود بایستی بین محرک وپاسخ مکث بگذارد یعنی فاصله بین یک رویداد از خود رویداد مهمتر است.

7نخوده مست را توضیح دهید؟ ؟

نخورده مست یا مست خشک به کسانی گفته میشود که مصرف الکل یا هر گونه تغییر دهنده ی خلق استفاده نمیکنند ولی

کارهای زمان مصرف را انجام می دهند افکار آنها مثل زمان مصرف می باشد یعنی اعتیاد دیگری راجای مصرف

موادجایگزین کرده اند که برای بهبودی زیان آور است ودر نهایت به مصرف می انجامد. .

8رئوس مشاوره برای خانواده اعتیاد را نام ببرید یکی را توضیح دهید ؟ 1گفتگو 2 پیامدهای مصرف 3 مراقبت ازخود

1گفتگو:خانواده ها به معتادها باید حرف هایی را بزنند که نمی زنند وتعلل می کنند -گفتگوبدنه تنهافرایندبهبود را تسهیل

نمی کندبلکه مشکلت بیشتری در روابط با معتاد پیش می آورد-باید قاطعانه و مودبانه حرفشان را بزنند واحساساتشان را

بیان کنند.

9تعلل را تعریف کنید؟

به تعویق انداخت رفتار _افکار _گفتارهایی که انجام انهادرزمانی لزم بوده که فردتعلل گر بنا به دلیلی از انجام به موقع آنها

پرهیز می کند.

10 انواع تعلل راتوضیح دهید؟؟

تعلل گر رویایی :غیرواقع بینانه ودرباره ی کارهایی که می خواهد انجام دهد فقط حرف می زند وبرای تحقق رویا هایش رویا

پردازی می کند.

تعلل مخالف جو:حرف شنوی ندارد واز توصیه ی مناسب پیروی نمیکند وکمک پذیر هم نیست برای حفظ مشکلتش ادامه

میدهد

تعلل گر بحران ساز:ایجاد بحران و فضای نامناسب از اقدام به عمل دوری میکند به تعبیری دیگر آنها مصیبت طلب هستند

تعلل گر بیش کار: چنین تعلل گری بر یک بخش از مشکل تمرکز دارد که به غفلت از سایر بخش ها وعدم توجه به اولویت ها

منجر می شود

فرایند طولنی مدت درمان و دور ه های چند گانه درمان

1.عود

2.برنامه حمایت های خود یاری

هذیان:هر کجا که موضوع باور و فکره هذیانه.مثل بدبینی به همسر...توهم:توهم با حواس پنجگانه ست.مثل طرف هم میبینه

هم میشنوه و هم لس میکنه،و برای او واقعیته و کامل با حپلس پنجگانه درکش میکنه

مهمترین ویژگی معتاد؟؟وابستگی افراط

وظایف مددیار؟؟در فرد تمایل بهبودی ایجاد کند کمک به بهبود یافته که ادامه دهد

3نکته ای که مددیار باید مجهز باشد؟؟پیشگیری از عود خانواده درمانی مصاحبه انگیزشی

بهبودی یا بهبود یافته به کشی گفته میشود که؟؟خانواده از ان راضی باشد

معتاد یک فرد؟؟اولویت باخته است

پاداش پاداش است.....چه از یک مواد حاصل شود چه از یک رفتار

بهبودی ینی؟؟تعدیل مسیر پاداش

4سبک ارتباطی در خانواده معتاد را نام ببرید؟؟عقب نشینی پرخاشگری قاطعانه پرخاشگری منفعلنه

عادتهایی که یک مشاور نباید هنگام مشاوره انجام دهد ؟؟پرسشگری قضاوت طرح داستان خود ساده انگاری سکوت

تخصص زدگی مشاوره اهنی

اصول مصاحبه انگیزشی؟؟اصل اول همدلی اصل دوم به سطح اوردن تناقض ها

مثلث رفتار های شایع درخانواده معتادچیست؟؟؟؟

التماس، رشوه، وعده

مثلث رفتار های شایع درخانواده معتادچیست؟؟؟؟

التماس، رشوه، وعده

انواع رفتارهای میدان دهی چیست؟؟

1پوشاندن خطاها و اشتباهات معتاد

2کمک به معتادان برای انجام کارهای که خودشان توانائی انجامش را دارند

3چانه زدن با معتاد درباره میزان مصرف

4پیشگیری از بحرانهایی که وجود آنها لزم و ضروریست

5ندارک موقعیت های تا معتادان غذا بخورند بخوابند بیدار شوند و........

6 اجازه دادن به معتادان که از آنها سو استفاده کنند

بسم ال الرحمن الرحیم

چرخه ی مداخلت بهبود را توضیح دهید ؟

ونقش بهبود یاران و مددیاران را در این چرخه توضیح دهید؟ کار درمان یه کار تیمی است. طب سوزنی,URD,مشاوره

تخصصی,روانشناس,روانپزشک,مددیاران,مددکار

رویکرد پرهیز مدار و کاهش آسیب را باذکر یک مثال توضیح دهید؟؟ کاهش آسیب:هر حرکتی در جهت کم کردن مصرف از

روشهای کم خطر ترومواد کم خطر تر وکم کردن دفعات مصرف

پرهیز مدار: قطع کامل مصرف

چند اعتیاد خصیصه ای نام ببرید؟ مهربانی,گذشت,صداقت,فروتنی,خشنودکردن دیگران

بهبود یافته کیست؟ بهبود یافته کسی است که در خلوت خود وتنهایی حالش خوبه بهبود یافته جدال نمیکنه,به کسی آسیب

نمیزنه,مسؤلیت پذیر است,با خانواده در زیر یک سقف هم قدم است, و حال خودش رامی پذیرد

بهبودی یعنی چی؟؟تعدیل مسیر پاداش

بهبودی از درون به سمت بیرون آمدن است

ویژگی های اعتیاد صفتی چیست؟١- اعتیاد صفتی یا خصیصه ای ابزاری است برای فرار از دردهای روان شناختی زیر

بنای آدمی٢-در اعتیاد صفتی,عین مواد در آن به خنسی می خورد.

هیجان های گمنام (Emotion)را تعریف کنید؟؟

هیجان های گمنام یعنی کسانی که خیلی رفتارهاشون عشقولنه است. مثل دوست پسر اس میده!سلم صبح بخیر!دختره

میگه: نمیشه یه کم با احساس تر بگی

چرخه ی پاداش را توضیح دهید؟؟ مصرف مواد یا رفتار اعتیادی ,منجر به ترشح دوپامین میشود,ترشح دوپامین منجر به لذت

میشود,لذت به رفتار مصرف مواد ختم میشود.

اعتیاد رفتاری چیست؟

وکارکرد اعتیاد؟

اعتیاد رفتاری یعنی هر کاری غیر از مصرف مواد.

که دوحالت دارد: اعتیاد افزایشی و اعتیاد جبرانی

اعتیاد افزایشی:استفاده میکند حالش خوب شود

اعتیاد جبرانی:میخواهد خلء ها را جبران کند

مست به چه معناست؟؟ به معنی بس-کافی

ناخورده مست به چه معناست؟؟ جلسه نمیرود,راهنماندارد,مواد نمیزند,مشارکت نمیکند,حالش هم خوب است!! این شخص

اعتیادهای دیگر دارد که با اون اعتیاد حالش خوب است.

هم وابستگی چیست؟؟ کفیل شدن کسی,ترو خشک کردن دیگران را ب عهده گرفت, یعنی با نیت خوب اعتیاد شخص دیگر را

شعله ور تر کردن.

رؤس مشاوره برای خانواده ی اعتیاد را نام ببرید؟؟ و یکی را توضیح دهید؟؟

١-گفتگو

٢-پیامدهای مصرف

٣-مراقبت از خود

گفتگو:گفتگوی بد نه تنها فرآیندبهبود را تسهیل نمیکند بلکه مشکلت بیشتری در رابطه با معتادپیش می آورد. گفتگو باید

مؤدبانه باشد و احساس کامل بیان شود

چرخه ی مداخلت بهبود را توضیح دهید ؟

ونقش بهبود یاران و مددیاران را در این چرخه توضیح دهید؟ کار درمان یه کار تیمی است. طب سوزنی,URD,مشاوره

تخصصی,روانشناس,روانپزشک,مددیاران,مددکار

رویکرد پرهیز مدار و کاهش آسیب را باذکر یک مثال توضیح دهید؟؟ کاهش آسیب:هر حرکتی در جهت کم کردن مصرف از

روشهای کم خطر ترومواد کم خطر تر وکم کردن دفعات مصرف

پرهیز مدار: قطع کامل مصرف

چند اعتیاد خصیصه ای نام ببرید؟ مهربانی,گذشت,صداقت,فروتنی,خشنودکردن دیگران

بهبود یافته کیست؟ بهبود یافته کسی است که در خلوت خود وتنهایی حالش خوبه بهبود یافته جدال نمیکنه,به کسی آسیب

نمیزنه,مسؤلیت پذیر است,با خانواده در زیر یک سقف هم قدم است, و حال خودش رامی پذیرد

ویژگی های اعتیاد صفتی چیست؟١- اعتیاد صفتی یا خصیصه ای ابزاری است برای فرار از دردهای روان شناختی زیر

بنای آدمی٢-در اعتیاد صفتی,عین مواد در آن به خنسی می خورد.

چرخه ی پاداش را توضیح دهید؟؟ مصرف مواد یا رفتار اعتیادی ,منجر به ترشح دوپامین میشود,ترشح دوپامین منجر به لذت

میشود,لذت به رفتار مصرف مواد ختم میشود.

نظرات  (۱)

همیشه به خاطر داشته باشید که دنیا هرگز مدیون شما نیست؛ زیرا قبل از شما نیز وجود داشته است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی